Coach op de werkvloer en pedagogisch beleidsmedewerker

Al sinds 2013 is er een coach op de werkvloer bij Oink!. Zij wordt ingehuurd vanuit het expertisecentrum van M.O.S. en heeft voor de coaching van pedagogisch medewerkers 13 uur per week beschikbaar. 

Oink! gebruikt hiervan in ieder geval 4 uur per pedagogisch medewerker voor 2 coaching bezoeken per jaar. Het totaal aantal van deze coaching uren ligt hiermee boven de norm van 10 uur per FTE per jaar, in het geval van Oink! is dat 150 uur op jaarbasis.

Op basis van 40 pedagogisch medewerkers a 4 uur per medewerker is het jaartotaal 160 uur.

Maar waar bestaat die coaching dan uit?
De coaching bestaat uit groepsbezoeken, werken aan een ontwikkelingsplan op basis van eigen behoeften van de pedagogisch medewerker, bevindingen van de coach uit de groepsbezoeken en verplichte onderdelen vastgesteld door Oink!. Onze coach stelt hiervoor jaarlijks een werkplan op, waarin ook VVE wordt meegenomen als scholingsonderwerp.

Hieronder vind je een overzicht voor 2021 van de minimale realisatie in de vorm van bezoeken. Soms werken pedagogisch medewerkers op twee locaties, we tellen ze dan mee op één van deze locaties. Naast deze inzet zijn er contactmomenten met de coach op de werkvloer op basis van vraag/signaal.

Locatie Aantal pedagogisch medewerkers Bezoek uren coaching
Draitol 7 28
Krullevaar 2 8
Kwetternest 3 12
Peuterkonijn 2 8
Flinterke 2 8
Turfjes 5 20
Wigwam 4 16
Zonnestraal 4 16
Djerreblomkes 2 8
Earste Wjuk 2 8
Hagekrobben 1 4
Krobbe 2 8
Werflan 1 4
Inval 4 16
Totaal 41 164

 

Pedagogisch beleidsmedewerker
Met 13 locaties bedraagt het aantal uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker voor Oink!  650 uur op jaarbasis. Deels wordt deze taak ingevuld door de Manager van Oink! en deels door een medewerker die aangesteld is voor deze specifieke taak.

Van deze uren worden 250 uur ingezet ten behoeve van onderwerpen die gelden voor álle locaties. Wat hieronder val is een jaarlijkse update van het algemeen pedagogisch beleidsplan, het voorbereiden en uitvoeren van thema’s gekoppeld aan het pedagogisch beleid voor het Inhoudelijk Overleg, het bewaken van de uitvoering van de werkzaamheden volgens de uitgangspunten beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Voor grote locaties (3 groepen of meer) is 40 uur per locatie per jaar beschikbaar, voor kleine locaties (2 groepen of minder) is 20 uur per locatie per jaar beschikbaar. In totaal is dit 400 uur. In deze uren wordt aandacht besteed aan een jaarlijkse update van het pedagogisch beleidsplan per locatie en het bewaken van de hierin beschreven werkwijze.