IKK en kwaliteit bij Oink!

Per 1 januari 2019 schrijft de IKK (wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang) weer een aantal nieuwe maatregelen voor. Eén daarvan betreft ook de opvang zoals die door Oink! wordt uitgevoerd.

Oink! heeft daarom Janny Bron als pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. De pedagogisch beleidsmedewerker is samen met Annet Folkersma, de Manager van Oink!, verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid.

Per locatie moet er 50 uur per jaar aan deze taak besteed worden. Oink! kan zelf bepalen hoe deze uren over de locaties verdeeld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de grootte van de locatie. Omdat Oink! 14 locaties heeft gaat het om 700 uur per jaar, die als volgt verdeeld zijn.

260 uur wordt ingezet ten behoeve van de onderwerpen die gelden voor alle locaties.

Dit zijn bijvoorbeeld:  

  •  een jaarlijkse update van het algemeen pedagogisch beleidsplan
  •  voorbereiden en uitvoeren van thema's gekoppeld aan het pedagogisch beleid voor het Inhoudelijk Overleg met alle pedagogisch medewerkers van Oink!
  •  bewaken van uitvoering van werkzaamheden volgens de uitgangspunten beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan,
  •  inwerken nieuwe medewerkers

Per locatie is de rest van het aantal uren (440 uur) als volgt verdeeld:

  • Voor grote locaties (3 groepen of meer) 40 uur per locatie per jaar
  • Voor kleine locaties (2 groepen of minder) 20 uur per locatie per jaar

In deze uren wordt aandacht besteed aan een jaarlijkse update van het pedagogisch beleidsplan per locatie en het bewaken van de hierin beschreven werkwijze. Daarnaast wordt coaching op de werkvloer ingezet, waarbij iedere pedagogisch medewerker tweemaal per jaar bezocht wordt door de coach tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden bij Oink!.

Oink! is blij met deze nieuwe maatregelen in de IKK. Kwaliteit betekent voortdurend werken aan verbeteringen en een doorlopende (bij) scholing van pedagogisch medewerkers. En dat is wat we bij Oink! erg belangrijk vinden.

Wij geven dit deels vorm via het pedagogisch beleid, maar dit gebeurt ook op andere manieren.

Zo gaan bijvoorbeeld alle pedagogisch medewerkers van april tot en met september een training van 4 dagdelen volgen om te kunnen gaan werken met KIJK!, onze nieuwe kindvolgsysteem. En in de oudergesprekken die vanaf de zomervakantie gevoerd gaan worden, zullen ouders ook over de ontwikkeling van hun kind op basis van het nieuwe volgsysteem geïnformeerd worden.

Zo blijven we werken aan Spelen voor later voor alle peuters in Smallingerland!