IKK en kwaliteit bij Oink!

Ook voor 2020 is er voor Oink! een plan gemaakt voor de inzet van de uren van de pedagogisch beleidsmedewerkers.

Janny Bron en Annet Folkersma zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid.

Per locatie moet er 50 uur per jaar aan deze taak besteed worden. Oink! kan zelf bepalen hoe deze uren over de locaties verdeeld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de grootte van de locatie. Omdat Oink! 13 locaties heeft gaat het om 650 uur per jaar, die als volgt verdeeld is.

250 uur wordt ingezet ten behoeve van de onderwerpen die gelden voor alle locaties.

Dit zijn bijvoorbeeld:   

-  een jaarlijkse update van het algemeen pedagogisch beleidsplan

-  voorbereiden en uitvoeren van thema's gekoppeld aan het pedagogisch beleid voor het Inhoudelijk Overleg met alle pedagogisch medewerkers van Oink!

-  bewaken van uitvoering van werkzaamheden volgens de uitgangspunten beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan,

-  inwerken nieuwe medewerkers

Per locatie is de rest van het aantal uren (400 uur) als volgt verdeeld:

- Voor grote locaties (3 groepen of meer) 40 uur per locatie per jaar

- Voor kleine locaties (2 groepen of minder) 20 uur per locatie per jaar

In deze uren wordt aandacht besteed aan een jaarlijkse update van het pedagogisch beleidsplan per locatie en bewaken van de hierin beschreven werkwijze.

Daarnaast wordt coaching op de werkvloer ingezet, waarbij iedere pedagogisch medewerker tweemaal per jaar bezocht wordt door de coach tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden bij Oink!.

Per locatie zijn de bezoekuren als volgt verdeeld:             

Locatie Aantal pedagogisch medewerkers Bezoek uren coaching
De Draitol 7 28
De Krullevaar 2 8
't Kwetternest 3 12
't Peuterkonijn 2 8
't Flinterke 2 8
De Turfjes 5 20
De Wigwam 3 12
De Zonnestraal 3 12
Djerreblomkes 2 8
De Earste Wjuk 2 8
De Hagekrobben 1 4
De Krobbe 2 8
It Werflân   1 4
Invalkrachten 3 12
Totaal 38 152

 

Deze taak wordt uitgevoerd door Janny Bron. Oink! is blij met deze nieuwe maatregelen in de IKK. Kwaliteit betekent voortdurend werken aan verbeteringen en een doorlopende (bij) scholing van pedagogisch medewerkers.

Zo blijven we werken aan Spelen voor later voor alle peuters in Smallingerland!